logo

Czy możesz zrezygnować ze szczepień obowiązkowych swojego dziecka? Jakie konsekwencje możesz ponieść i jak ich uniknąć?

Prawo nakłada na osoby przebywające na terenie Polski obowiązkowe poddawanie się określonym szczepieniom ochronnym przeciwko chorobom zakaźnym zgodnie z kalendarzem szczepień.

Art. 5 ust. 2 ustawy z dn. 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 126, poz. 1384 z późn. zm.) określa, że w przypadku osoby małoletniej lub nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odpowiedzialność za wypełnienie tego obowiązku spoczywa na osobie, która sprawuje nad nią prawną lub faktyczną opiekę.

Lekarz pierwszego kontaktu, lekarz rodzinny lub pediatra sprawujący nad dzieckiem podstawową opiekę zdrowotną ma obowiązek powiadamiania rodziców, opiekunów dziecka o konieczności wykonania szczepień obowiązkowych.

W przypadku uchylania się od poddania dziecka obowiązkowym szczepieniom ochronnym świadczeniodawca przechowujący karty uodpornienia zawiadamia pisemnie właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego (Sanepid). W takim wypadku można złożyć, jako rodzic i opiekun prawny dziecka, oświadczenie dot. niewyrażenia zgody na poddanie dziecka szczepieniom obowiązkowym. Można oprzeć się na zapisach Karty Praw Pacjenta oraz art. 19 ust. 1. pkt 3. ustawy z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89), który mówi, iż pacjent ma prawo do „wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy, po uzyskaniu odpowiedniej informacji”. W tym wypadku cała odpowiedzialność za skutki niezaszczepienia dziecka spada na jego rodziców, opiekunów prawnych.

Lekarz przeprowadzający badanie kwalifikacyjne dot. poddania dziecka szczepieniom w przypadku stwierdzenia przeciwwskazań przesuwa się termin szczepienia do chwili ich ustąpienia, co odnotowuje w karcie uodpornienia i w książeczce szczepień. Stwierdzenie przez lekarza stałych przeciwwskazań do szczepienia ochronnego wymaga potwierdzenia przez lekarza specjalistę i odnotowania w karcie uodpornienia oraz w książeczce szczepień.
Szczepienia ochronne wykonują lekarze, felczerzy, pielęgniarki, położne, higienistki szkolne.

Zgodnie z zapisami rozdziału 5 ustawy z dn. 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 126, poz. 1384 z późn. zm.) osoba, która nie stosuje się do obowiązków dot. szczepień ochronnych podlega grzywnie. Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Podstawa prawna:
ustawa z dn. 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 126, poz. 1384 z późn. zm.), rozporządzenie ministra zdrowia z dn. 19 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu obowiązkowych szczepień ochronnych oraz zasad przeprowadzania i dokumentacji szczepień (Dz. U. z 2002 r, Nr 237, poz. 2018 z późn. zm.)

Jeśli masz podejrzenia, że Twoje dziecko może być chore na autyzm, lub w rodzinie występowały przypadki autyzmu lub innych chorób neurologicznych, możesz odroczyć termin szczepienia do drugiego roku życia dziecka, po tym okresie szczepienia nie są już tak groźne.

W tym celu udaj się do neurologa i poproś o wydanie zaświadczenia o konieczności odroczenia szczepienia MMRII, jesli Ci odmówi, idzi prywatnie. Wizyta kosztuje ok 50-70 zł, ale to niewiele w porównaniu z tysiącami złotych miesięcznie jakie będziesz musiał wydać na leczenie dziecka kiedy zachoruje na autyzm…

8,414 total views, 2 views today


Comments are closed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.